Magyarázó szótár

A-típusú ügynök

A pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára folytatja tevékenységét, és a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján jogosult szerződést is kötni a hitelfelvevővel, aki ilyen módon nem is kerül közvetlenül kapcsolatba a hitelnyújtóval.

Adós

A hitel igénylője a szerződés megkötése után adóssá válik.

Adóstárs

Az a személy, aki az adóssal együtt vállal egyetemleges fizetési kötelezettséget a kölcsönt folyósító pénzintézet felé.

Annuitás

Az annuitás a hiteltermékek esetében a hitel törlesztési módját jelenti. Annuitás esetén a havi törlesztő-részlet (tőketartozás, kamat, kezelési költség) a futamidő teljes ideje alatt (kamatperiódusonként) állandó.

Dologi adós (zálogkötelezett)

Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként saját tulajdonát képező ingatlanát ajánlja fel biztosítékként, melyre jelzálogjogot jegyeznek be.

Elidegenítési tilalom

Ilyen tilalom alatt álló ingatlan tulajdonjoga másra nem ruházható át és az ingatlan biztosítékul sem adható.

Előtörlesztés

Előtörlesztésről akkor beszélünk, ha az ügyfél a hitelszerződésben rögzített törlesztési ütemezéstől eltér, egyszerre több pénzt fizet vissza. Két típusa létezik: részleges és teljes előtörlesztés (= végtörlesztés). A teljes előtörlesztésnél nem marad fennálló tartozás.

Előtörlesztési díj

Az Ügyfél által kezdeményezett előtörlesztéseknek az előtörleszteni kívánt összeg függvényében meghatározott díja. Az MHK Zrt. egyes esetekben eltekint az előtörlesztési díjtól.

Értékbecslés díja

A kölcsönkérelem elbírálása céljából végzett értékbecslések (befogadási érték meghatározása) díja, amely díj a kölcsönkérelem elutasítása esetén nem jár vissza az Ügyfélnek.

Földhivatali eljárás ügyintézési díja

Az egyedi kölcsönszerződés, valamint jelzálogszerződés megkötését követően a jelzálogjog Földhivatalnál történő bejegyzésének díja.Megfizetése a kölcsön folyósításának feltétele.A díj a jogszabályok változása esetén változhat.

Folyósítás díja

A kölcsönkérelem összeállításával, bírálatra történő előkészítésével, bírálatával és az ahhoz szükséges ellenőrzésekkel, a kölcsön- és biztosítéki szerződések előállításával és az ennek során igénybevett jogi segédlettel, továbbá a folyósítási adminisztrációval kapcsolatos, a nyújtott pénzügyi szolgáltatáshoz közvetlenül hozzárendelhető költségek (részbeni) fedezésére megállapított díj. Megfizetése történhet a folyósítást megelőzően egy összegben vagy a kölcsön törlesztése alatt folyamatosan.

Hitelbiztosítéki érték:

Az értékbecslés során meghatározott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként szolgáló ingatlant. Összege az ingatlan forgalmi értékénél általában kb. 10-30 %-kal alacsonyabb.A finanszírozási arányt a hitelbiztosítéki érték százalékában szokták megadni.

KHR-lista = BAR-lista

Az adósnyilvántartás, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR), rövidített elnevezése. Azon adósok listája, akiknek 90 napon túl, a minimálbér összegénél nagyobb mértékű tartozással rendelkeznek.

Jelzáloghitel:

Olyan hitel, melynek elsődleges fedezete az ingatlanon bejegyzett jelzálogjog.

Jelzálog

Jelzáloghitek esetén az adós ingatlanján a hitelt nyújtó bank számára jelzálogjogot jegyeznek be, mely biztosítékként szolgál. Ezen ingatlant természetesen az adós használhatja a hitel futamideje alatt, csak a bank részére a jelzálogjogot bejegyzik az ingatlan tulajdoni lapján, mely mindaddig ott marad, amíg a hitel teljes egészében visszafizetésre nem kerül.

Kamat

A hitelösszeg rendelkezésre bocsájtásáért felszámított díj.

Kamatperiódus

A futamidőn belül az a szakasz, amely alatt a kamat nem változhat. A kamatperiódus végén a bank a piaci feltételeket figyelembe véve módosíthatja a kamatot, mely a következő perióduson belül ismét változatlan kell maradjon.

Kezelési költség

A bank általi adminisztrációért felszámított költség, melynek összege általában a tőketartozás függvénye.

A kölcsönszerződés alapján fennálló tőkekintlévőség függvényében meghatározott díj. Az összeg meghatározásának alapja az ügyleti év elején fennálló tőketartozás. Összege ügyleti éven belül állandó.Célja a kölcsönnyújtónak a kölcsön nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos költségeinek fedezése. Mértékét a kölcsönnyújtó egyoldalúan állapítja meg.

Késedelmi kamat

Amennyiben az Ügyfél a megkötött kölcsönszerződésből eredő kölcsön visszafizetése, kamat- vagy díjfizetési kötelezettségének bármely oknál fogva nem vagy csak késedelmesen tesz eleget, úgy az MHK Zrt. jogosult a késedelem idejére a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat és a Kondíciós Listában a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetére meghatározott kamat együttes felszámítására, az Ügyfél pedig ezek megfizetésére köteles.

Készfizető kezes

Aki az Adós nem fizetése esetén teljes vagyonával felel a hitel teljes összegéért.

Kockázati kamatfelár

A termékleírásaiban szereplő standard feltételektől eltérő esetekben is nyújtható kölcsön. Ebben az esetben a kölcsönügylet kamata ún. kockázati kamatfelárral kerül megemelésre.

Az MHK Zrt. szintén jogosult kockázati kamatfelárat alkalmazni, ha az Ügyfél bármely fizetési kötelezettsége a kamatperióduson belül az esedékességhez képest 20 naptári napon túl kerül teljesítésre.

Amennyiben az Ügyfél esetleges fizetési késedelmei a max. 20 naptári napot

nem haladják meg a „Késedelmes törlesztés esetén alkalmazott kockázati kamatfelárral” érintett kamatperiódusban, az ezt követő kamatperiódusban már nem kerül alkalmazásra ez a kockázati kamatfelár. Az alkalmazott kockázati kamatfelárak mértékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza.

Önerő

Vásárlás esetén a teljes vételárnak az a része, melyet az ügyfél saját pénzéből finanszíroz.

Pótfedezet

Abban az esetben, ha a felajánlott fedezet értéke nem elegendő az igényelt hitelösszeg folyósításához, akkor pótfedezet bevonására van szükség.

Szerződés-módosítás díja

A kölcsönszerződésbe, vagy jelzálogszerződésbe foglalt feltételek bármelyikének az Ügyfél által kezdeményezett megváltozása esetén felszámított díj.

TakarNet lekérdezés díja

Tulajdoni lap, valamint térképmásolat lekérésének díja a TakarNet Földhivatali Információs rendszerből. A díj a szolgáltató általi díjszabás megváltoztatása esetén változhat.

THM = Teljes Hiteldíj Mutató

Az a százalékos formában megjelenő, évesített kamatláb, mely tartalmazza a kamatot, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, az értékbecslés díját valamint a lakáshitelnél esetlegesen felmerülő egyéb helyszíni szemlék költségeit, nem tartalmazza viszont a speciális tételeket, amilyen például a késedelmi kamat, a futamidő meghosszabbításának költsége, a nem fizetésből származó költségek, a biztosítási és garanciadíjak valamint az átutalási díjak.

Türelmi idő

A folyósítást követően az az átmeneti időszak, amely alatt az ügyfél csak kamatot és kezelési költséget fizet. A tőkét csak ezen időszak után kezdi törleszteni.Türelmi időről csak annuitásos hitelek esetében beszélünk.

Utólagos folyósítási feltételek nem-teljesítése esetén alkalmazott kamat

Az Ügyfél egyedi kölcsönszerződésében meghatározott, a kölcsön folyósítását követően – a szintén az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott határidőig - teljesítendő feltételek nem teljesítése esetén alkalmazott kamat.